Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

Moederschapsrust

Dit is het verlof waarop je als zwangere vrouw recht hebt vóór en na de bevalling. Hoeveel ziekte-uitkering je krijgt, is afhankelijk van je statuut:

Loontrekkende werkneemsters en werklozen

Hoe lang duurt je moederschapsrust?

Je hebt recht op vijftien weken moederschapsrust:

 • zes weken prenataal verlof (waarvan vijf weken na de bevalling genomen mogen worden, dus één week verplicht vóór de bevalling)
 • negen weken postnataal verlof

In bepaalde situaties wordt je verlof verlengd:

 • Als je bevalt van een meerling: twee weken prenataal (die ook na de bevalling genomen kunnen worden) en twee weken postnataal, dus negentien weken in totaal
 • Als je baby voor meer dan zeven dagen gehospitaliseerd wordt, onmiddellijk na de geboorte: je postnatale rust wordt verlengd met het aantal dagen ziekenhuisopname bovenop de eerste zeven dagen (bijvoorbeeld: bij tien dagen hospitalisatie, krijg je drie dagen extra moederschapsrust).
 • Als je borstvoeding geeft en een risicoberoep uitoefent. Dan heb je recht op borstvoedingsverlof .

Hoe vraag je het aan?

Ten laatste twee dagen na het begin van de moederschapsrust bezorg je ons het formulier ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid - vertrouwelijk’

 • met daarop de begindatum van de moederschapsrust en de (vermoedelijke) datum van de bevalling, ingevuld door de gynaecoloog of vroedvrouw,
 • per post naar de dienst Arbeidsongeschiktheid, Statieplein 12, 9300 Aalst.

Wat na de aanvraag?

 • Je krijgt van ons een "inlichtingsblad uitkeringen luik gerechtigde". Vul dat volledig in en bezorg het ons terug.
 • Het "inlichtingsblad uitkeringen luik werkgever" wordt rechtstreeks naar je werkgever gestuurd; de werkgever vult het inlichtingsblad elektronisch in.
 • Na ontvangst van beide documenten gaan we na of je in regel bent om recht te hebben op uitkeringen. Voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV.
 • Nadat je weer aan het werk gaat, laat je het formulier bewijs van arbeidshervatting vervolledigen door je werkgever en bezorg je het ons terug.

Welke vergoeding krijg je?

Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van je statuut:

Situatie Eerste 30 dagen Vanaf de 31ste dag
Onder arbeidsovereenkomst 82% van het niet-begrensde brutoloon 75% van het begrensde brutoloon
Niet gebonden door een arbeidsovereenkomst 79,5% van het begrensde referentieloon (werkloosheid) 75% van het begrensde brutoloon

Zelfstandigen

Hoe lang duurt je moederschapsrust?

De totale duur van de moederschapsrust is twaalf weken (dertien weken voor een meerling):

 • één week verplichte prenatale rust (de week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum),
 • twee weken verplichte postnatale rust,
 • negen facultatieve weken rust (tien weken in geval van een meerling), waarvan maximaal twee weken opgenomen kunnen worden vóór de week verplichte prenatale rust. Bijzonder aan de regeling van de zelfstandigen is dat het mogelijk is:
  • deze 9 weken te spreiden over 36 weken na de 2 weken postnatale rust (op te nemen in volledige weken).
   OF
  • deze 9 weken op te nemen in halftijdse moederschapsrust binnen een periode van 18 weken (of 20 weken in geval van een meerling).

Je verlof wordt verlengd: als je baby voor meer dan zeven dagen gehospitaliseerd wordt, onmiddellijk na de geboorte. Je postnatale rust wordt verlengd met het aantal weken ziekenhuisopname bovenop de eerste zeven dagen.

Hoe vraag je het aan?

Ten laatste twee dagen na het begin van de moederschapsrust bezorg je ons het formulier ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid - vertrouwelijk’

 • met daarop de begindatum van de moederschapsrust en de (vermoedelijke) datum van de bevalling, ingevuld door de gynaecoloog of vroedvrouw,
 • per post naar de dienst Arbeidsongeschiktheid, Statieplein 12, 9300 Aalst.

Wat na de aanvraag?

 • Je krijgt van ons formulieren met betrekking tot de opname van je gewenste weken moederschapsrust. Vul die volledig in en bezorg ze ons terug.
 • Nadat je weer aan het werk gaat, vervolledig je het formulier bewijs van arbeidshervatting - zelfstandigen en bezorg je het ons terug.

Welke vergoeding krijg je?

Zelfstandige moeders ontvangen een forfaitair bedrag per opgenomen week.