Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke

In toepassing van artikel 3 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, moeten de landsbonden en de ziekenfondsen minstens één dienst oprichten die als doel heeft:

  a) deelname aan de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, die geregeld wordt door de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 ,

  b) financiële tegemoetkoming voor de gerechtigden en hun personen ten laste in de kosten voortspruitend uit de preventie en behandeling van ziekte en invaliditeit, of toekenning van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysieke, psychische of sociale welzijn kan worden bevorderd ,

  c) toekenning van hulp, informatie, begeleiding en bijstand om het fysieke, psychische en sociale welzijn te bevorderen, onder meer door de bovenstaande opdrachten te vervullen.

De diensten bedoeld onder de punten b) of c) moeten beantwoorden aan de criteria opgenomen in artikel 67, eerste lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering.

De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (hierna ‘LNZ’), met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Charleroisesteenweg 145, met ondernemingsnummer 0411.709.768, treedt samen met het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (hierna ‘NZVL’), met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Statieplein 12 op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de verplichte verzekering.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft het NZVL een DPO benoemd als bevoegde voor de gegevensbescherming. Deze is bereikbaar op het volgend e-mailadres: privacy@nzvl.be of via brief op het volgend adres: t.a.v. Cel Privacy Statieplein 12 te 9300 Aalst.

Waarom en op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

Voor het beheer van de verplichte en aanvullende verzekering verwerken LNZ/NZVL de gegevens op basis van artikels 6.1. c), d), e), f), 9.2 b), c), g), h), i), j) en 87 van de Europese Verordening. Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen inzake de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering;
 • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, KB van 3 juli 1996 en andere;
 • Wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere;
 • Wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering;
 • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en KB van 5 december 1986 over het gebruik van het identificatienummer van het Rijskregister in de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • Wet van 21 augustus 2008 over het platform eHealth;
 • Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde;

Wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt.

In het kader van de verplichte verzekering verwerken LNZ en NZVL alle persoonlijke gegevens, van zowel de leden van NZVL als van de zorgverstrekkers, die nodig zijn om haar opdrachten en doelstellingen uit te voeren, namelijk:

Voor de verzekerbaarheid van de leden: beheer van de rechten op terugbetaling (verhoogde tegemoetkoming en maximumfactuur) in de geneeskundige verzorging, als gerechtigde of als persoon ten laste;

Voor de tegemoetkomingen in de geneeskundige verzorging in België of in het buitenland, als lid van de neutrale ziekenfondsen of als zorgverstrekker: beheer van alle dienstverstrekkingen, preventie en leveringen, al dan niet terugbetaalbaar, toegediend in België of in het buitenland door erkende verstrekkers en erkende zorginstellingen, en meegedeeld aan het NZVL;

Voor de akkoorden van de adviserende arts voor bepaalde geneeskundige verzorging en leveringen, onder meer revalidatiedossiers;

Voor het beheer van de uitkeringendossiers: arbeidsongeschiktheid, evaluatie, traject voor socio-professionele re-integratie, betaling;

Voor het beheer van geschillen: betwistingen van beslissingen van NZVL of van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (hierna ‘RIZIV’), terugvordering van niet-verschuldigde bedragen, terugvorderingen van geneeskundige verzorging en uitkeringen die door een verantwoordelijke derde worden veroorzaakt;

Voor al dan niet proactieve informatie en begeleiding van personen, eventueel via de dienst Maatschappelijk Werk, zodat ze hun rechten ten volle kunnen laten gelden en om hun fysieke, psychische en sociale welzijn te bevorderen;

In het kader van de aanvullende verzekering verwerken NZVL en LNZ alle persoonsgegevens, van zowel de leden van de neutrale ziekenfondsen als van de zorgverstrekkers, die noodzakelijk zijn om u te laten genieten van de volgende diensten en voordelen:

De dienst vakanties van de Neutrale Ziekenfondsen;
De dienst rust- en herstelverblijven;
De dienst dringende zorgen in het buitenland;
De dienst voorhuwelijkssparen.
De voordelen en diensten zoals terugbetaling sportclubs, huur en verkoop sanitair materiaal, …

In het algemeen worden deze gegevens verwerkt:

Om uw contact met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal;
Voor een correct beheer en de verbetering van onze diensten en van het systeem voor de sociale zekerheid en de volksgezondheid, en om fraude te bestrijden dankzij audits, enquêtes, wetenschappelijke, statistische en historische onderzoeken en studies en dankzij beveiligings- en beschermingsmaatregelen van de gegevens, goederen en personen;

In het kader van onze gerechtvaardigde belangen voor redenen van Direct Marketing. Tegen deze verwerkingen kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen in de berichtgeving zelf of door een bericht te sturen naar privacy@nzvl.be.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, RIZIV en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
Bij een deelname aan een wedstrijd, het wedstrijdreglement vindt u hier.

Als Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen voorzien wij camerabewaking in onze gebouwen conform de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. Met deze bewakingscamera’s hebben we de bedoeling om de veiligheid van onze goederen, gebouwen, personeel en bezoekers te waarborgen.

De aanwezigheid van bewakingscamera’s wordt steeds gesignaleerd met pictogrammen. Indien u zich begeeft op een locatie waar er bewakingscamera’s aanwezig zijn, bestaat de kans dat u wordt gefilmd. Daarbij worden dan ook uw persoonsgegevens verwerkt. Enkel geautoriseerde personen krijgen toegang tot de opgenomen beelden. De beelden worden automatisch gewist na 30 dagen indien de beelden geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf, schade, overlast. Indien dat wel het geval is kunnen de beelden langer worden bewaard voor verder onderzoek. De beelden kunnen in dat geval ook overgedragen worden aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten.

Deze website maakt gebruik van een live-chat-software. Deze software maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en u in staat stellen een persoonlijk gesprek met u mogelijk maken in de vorm van een real-time chat op de website. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker persoonlijk te identificeren en worden evenmin samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Gegevens die worden opgeslagen zijn de gegevens die u zelf opgeeft (zoals naam en e-mailadres) en de chats die met ons worden gevoerd. Verder worden IP-adres, browserversie en tijdstippen automatisch geregistreerd om beter te kunnen helpen tijdens een chat. U kunt te allen tijde bij ons aangeven dat u uw chathistorie wenst te verwijderen.

Alle informatie over onze cookies vindt u op deze pagina terug.

Welke gegevens worden verwerkt?

In functie van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kunnen het LNZ/NZVL de volgende persoonlijke gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (namen, adres, telefoonnummer, ...);
 • financiële bijzonderheden;
 • fysieke gegevens (lengte, gewicht, ...);
 • psychische gegevens;
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat);
 • beeldmateriaal;
 • gezinssamenstelling;
 • aansluitingen (bij de ziekenfondsen);
 • woonstkenmerken (bijvoorbeeld voor de dienst Maatschappelijk Werk);
 • Tewerkstelling, pensioensgegevens;
 • geluidsopnamen (via oproepen met ons call center).
 • Gezondheidsgegevens
 • Rijksregistergegevens: rijksregisternummer en identificatiegegevens;
 • gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: sociale gegevens.

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt;
 • zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, ...) die u geraadpleegd hebt, met name via de derdebetalersregeling;
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid;
 • het RIZIV.

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

 • aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, ...) die hiertoe op uw verzoek, rechtstreeks of middels een gezondheidsprofessional van uw keuze, gemandateerd is;
 • aan uw gezondheidsprofessionals, op uw verzoek;
 • aan uw ziekenfonds;
 • op uw verzoek aan onze VMOB HOSPIPLUS, en in geval van dringende zorg in het buitenland aan MUTAS;
 • Op uw verzoek aan COMFOPLUS;
 • Op uw verzoek aan de Neutrale Zorgkas;
 • Op uw verzoek aan Krunsj;
 • Op uw verzoek aan NZ-vakanties;
 • Op uw verzoek aan I-Mens;
 • Op uw verzoek aan Het Poetsbureau;
 • aan de socialezekerheidsinstellingen: het Nationaal Intermutualistisch College, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Fedris, de RVA, het kinderbijslagfonds bij inbeslagnames en afstand in toepassing van artikel 1410 § 4 van het Gerechtelijk Wetboek;
 • aan de Controledienst van de Ziekenfondsen en aan het RIZIV in het kader van hun wettelijke controle-opdrachten;
 • aan onze bedrijfsrevisor en onze externe auditoren, die allen gebonden zijn door een vertrouwelijkheidsverplichting;
 • aan onze advocaten en aan het gerecht, in geval van geschillen;
 • aan elke instelling die u een voordeel kan toekennen als u een bevoorrecht statuut geniet (zie deel ‘Profilering’);
 • aan Manufast of bpost voor de verzending van onze brieven;
 • aan een behoorlijk toegelaten derde (bij wet, contract, toestemming);
 • aan uw schuldeisers in het kader van een uitvoeringsprocedure.

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Uw gegevens kunnen naar het buitenland gestuurd worden als dat:

 • bepaald wordt in de verplichte verzekering;
 • noodzakelijk is voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;
 • noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene;  
 • noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene gesloten overeenkomst of voor de overeenkomst dat nog met een derde gesloten moet worden;
 • Of uitzonderlijk als u daar ondubbelzinnig mee ingestemd hebt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw identificatiegegevens worden bewaard vanaf uw inschrijving bij het ziekenfonds tot na de wettelijke bewaartermijn bij uw vertrek naar een ander ziekenfonds dat niet tot de neutrale ziekenfondsen behoort, bij uw overlijden of bij uw vertrek naar het buitenland.

Over het algemeen worden uw gegevens ingevolge de wetgeving bewaard, volgens de richtlijnen en omzendbrieven die het RIZIV ons stuurt. Het beginpunt van die termijn kan verschillen van de ene wetgeving tot de andere.

Uitzondering: overeenkomstig de medische deontologie worden uw medische gegevens altijd tot dertig (30) jaar na uw laatste contact met het NZVL bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door de LNZ/NZVL, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer (per e-mail:  privacy@nzvl.be of per post: t.a.v de Cel Privacy Statieplein 12, 9300 AALST), waarbij u een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart toevoegt.

 • Recht op toegang van uw persoonsgegevens: U heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte bewaartermijnen).
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: U heeft steeds het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing: U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. Wij nemen deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van een van onze rechtmatige belangen van of op grond van algemeen belang. Wij zullen deze verwerking dan stopzetten tenzij wij kunnen aantonen dat er meer dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de bescherming van onze rechten in het kader van juridische geschillen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die reeds door ons zijn uitgevoerd.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing: Je hebt het recht om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, te worden onderworpen. Sommige gegevensverwerkingen (zie hieronder) verlopen immers volledig geautomatiseerd zonder tussenkomst van de medewerker. Als je het niet eens bent met het verloop van een volledig geautomatiseerd proces, kun je ons contacteren via het bovenstaande adres. Zo kun je toch een tussenkomst van een medewerker vragen of laten weten waarom je dit betwist.
 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. We gaan door met het opslaan van uw gegevens, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt bv. deze aanvraag indienen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door ons niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.
 • Recht op overdracht van gegevens: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm en/of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
   
 • Recht om klacht in te dienen: Indien u op enig moment van mening ben dat wij inbreuk plegen op uw privacy, heeft u steeds het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussels

Tel: +32 (0)2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

Kunt u uw toestemming intrekken?

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk moment en zonder rechtvaardiging in te trekken.

De LNZ/NZVL is evenwel wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te beheren voor de uitvoering van de verplichte en aanvullende verzekering.

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering?

In de onderstaande gevallen bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen:

 • toekenning van de codes gerechtigde CG1/CG2 waarmee de rechten bepaald kunnen worden waarop de rechthebbenden aanspraak kunnen maken inzake terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Deze rechten hangen af van de regeling waartoe u behoort, van uw statuut en van het feit of u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.
 • toekenning van de verhoogde tegemoetkoming (RVV): in toepassing van het KB over de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, zoals bedoeld in artikel 37 § 19 van de wet over de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, hebben sommige verzekerden recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor verstrekkingen voor geneeskundige verzorging. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden in twee verschillende situaties:
  • automatisch recht: op grond van een voordeel of een situatie, zonder dat de betrokkenen hierom moeten vragen en zonder onderzoek van de inkomsten
  • na onderzoek van de inkomsten: wanneer een persoon die deel uitmaakt van een RVV-gezin een officiële aanvraag ingediend heeft, onderzoekt het ziekenfonds de inkomsten op basis van een verklaring op erewoord, vergezeld van alle noodzakelijke bewijsstukken en ondertekend door alle leden van het RVV-gezin.
 • In het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan iemand die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, aanspraak maken op:
  • een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus een vermindering van het remgeld
  • een vermindering van het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames: het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames is het deel van de dagprijs van de opname dat de verzekerde zelf moet dragen. Voor rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt dit aandeel verminderd.
  • de derdebetalersregeling: rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming kunnen zonder andere formaliteiten van het systeem genieten waarbij het ziekenfonds hun geneeskundige verzorging rechtstreeks aan de zorgverstrekker betaalt. Het recht op de derde betaler wordt op de isi+-kaart of op een attest van het ziekenfonds vermeld.
  • de maximumfactuur: bepaalde rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming betalen jaarlijks niet meer dan een bepaald plafond aan remgeld.
 • Naast de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging kan de rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming soms ook aanspraak maken op andere financiële voordelen, die enkel bedoeld zijn voor personen die aan bepaalde voorwaarden van ‘sociale hoedanigheid’ en inkomsten beantwoorden:
  • sociaal tarief voor openbaar vervoer (TEC, NMBS, MIVB, De Lijn);
  • toegang tot een tegemoetkoming van het sociaal verwarmingsfonds van het OCMW;
  • sociaal telefoontarief;
  • vrijstelling van de Brusselse Gewestbelasting;
  • voordelen die bepaalde gemeentes toekennen (gratis vuilniszakken of verlaging van de milieubelasting);
 • MAF: in principe bestaat de maximumfactuur uit een financieel hulpmiddel voor gezinnen die geconfronteerd worden met soms heel hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging. Als het remgeld dat voor u ten laste blijft een bepaald plafond overschrijdt, betaalt uw ziekenfonds automatisch het remgeld dat dit plafond overschrijdt, voor 100 % terug, voor alle verstrekkingen die zich voordoen in het kader van de maximumfactuur. Het plafond dat aan u wordt toegekend, hangt af van de inkomsten van uw gezin (zoals dat samengesteld is in het Rijksregister op 1 januari en dat dus gekend is bij uw gemeente), op basis van de inkomsten die u 3 jaar geleden gekregen hebt. Er bestaat ook een specifieke maximumfactuur voor kinderen en gehandicapte kinderen.
 • ongevallenaangifte: op basis van de informatie die het NZVL via de derdebetalersregeling ontvangt, kan het NZVL u op eigen initiatief een document voor een ongevallenaangifte sturen.
 • beslissing tot tenlasteneming/tegemoetkoming na een kennisgeving door een verstrekker of een zorginstelling
 • blokkering van de uitkeringen wanneer een verzekeraar arbeidsongevallen laat weten dat hij die ten laste neemt

Samen met een 50-tal andere Ziekenfondsen stelt NZVL Community Health Workers (CHW) te werk. Deze CHW hebben de taak om mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties de nodige begeleiding te geven en de weg te wijzen naar en in de Belgische gezondheidszorg. Ze zoeken mensen op en leggen contacten om hen te informeren over gezondheid en gezondheidszorg. Hiervoor worden ook persoonsgegevens verwerkt.

Lees hier de privacyverklaring van het CHW

Lees onze privacyverklaring mbt Selectie en rekrutering

Lees de privacyverklaring van de Neutrale Zorgkas Vlaanderen