Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een hogere terugbetaling van geneesmiddelen en geneeskundige verzorging (consultaties, bezoeken, hospitalisaties, verpleegkundige verstrekkingen ...) en heeft dus heel wat voordelen voor mensen die een lager inkomen hebben.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming, moet je aan één van onderstaande criteria voldoen:

1. Je bent:

 • gepensioneerde met een rustpensioen
 • invalide met recht op een invaliditeitsuitkering
 • ambtenaar Openbare Dienst of militair sinds minstens drie maanden in disponibiliteit
 • rechthebbende op een overlevingspensioen
 • arbeidsongeschikt of gecontroleerde werkloze sinds drie opeenvolgende maanden. De periode van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen bij elkaar opgeteld worden om de duur van drie maanden te bepalen
 • zelfstandige met overbruggingsrecht
 • gehandicapte zonder financiële tegemoetkoming
 • éénoudergezin

Hoor je bij één van deze categorieën? Dan hebben we van jou een verklaring op eer nodig, om je gezinsinkomen te controleren en je het statuut van verhoogde tegemoetkoming te kunnen toekennen (als je in aanmerking komt). De verklaring op eer krijg je in principe automatisch toegestuurd, maar kan je ook in één van onze kantoren verkrijgen.

2. Je krijgt:

 • een leefloon van het OCMW sinds drie volledige ononderbroken maanden;
 • van het OCMW een financiële tegemoetkoming gelijkgesteld aan een leefloon sinds drie volledige ononderbroken maanden;
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB);
 • één van de talrijke uitkeringen voor mindervaliden.

Hier hoef je zelfs niets voor te doen. We weten wie aan deze voorwaarden voldoet en zij hebben automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Wij brengen je hiervan op de hoogte.

3. Je bent volle wees of NBMV

Ben je ingeschreven in de hoedanigheid van volle wees of Niet Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NBMV), dan geniet je vanaf de datum van je aansluiting bij ons ziekenfonds automatisch de verhoogde tegemoetkoming.

4. Je hebt als kind een beperking

Wanneer je als kind een fysieke of mentale ongeschiktheid van ten minste 66% of minstens vier punten in de eerste pijler van de medische erkenning verhoogde kinderbijslag hebt, krijg je automatisch het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Wij brengen je hiervan op de hoogte.

5. Je gezin heeft een laag inkomen

In dit geval moet je ons zelf contacteren. Wij analyseren dan je inkomsten en bekijken of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. 

Voordelen

Door de verhoogde tegemoetkoming heb je recht op:

Voordelen in de ziekte- en invalideitsverzekering Andere voordelen

1/ een hogere terugbetaling van geneesmiddelen en geneeskundige verzorging (consultaties, bezoeken, hospitalisaties, verpleegkundige verstrekkingen ...) en dus een vermindering van je remgeld

2/ aanspraak op de derdebetalersregeling (je zorgverlener rekent de tegemoetkoming rechtstreeks aan aan het ziekenfonds; jij betaalt enkel je persoonlijk aandeel)

3/ een lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten bij een opname in het ziekenhuis bij een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer + je moet geen ereloonsupplementen betalen

4/ recht op de sociale maximumfactuur: dat betekent dat jouw gezin nooit meer dan € 450 (bedrag voor 2022) remgeld zal betalen;

5/ vermindering van de bijdrage van de zorgverzekering (Vlaamse Sociale Bescherming) (€ 27 in plaats van € 54).

6/ vrijstelling van de bijdrage ingezetene (als ingezetene betaal je geen sociale bijdragen via je arbeids- of vervangingsinkomen, maar bij een ziekenfonds)

1/ Attest dat recht geeft op een verminderingskaart voor openbaar vervoer, een korting op de NMBS-tarieven en ander openbaar vervoer

2/ Voordeeltarief voor de telefoon (boven 65 jaar)

3/ Lagere taks op huisvuil (niet in alle gemeenten)

4/ Kortingen op tarieven van provinciale- en gemeentebelastingen (in sommige regio's)

5/ Sociaal verwarmingsfonds (verwarmingstoelage)

6/ Gratis energiescan door energiesnoeiers (toont de mogelijkheden tot energiebesparing in je woning)

7/ Renteloze lening om energiebesparende investeringen uit te voeren in uw woning

Bovendien bestaan er tal van andere initiatieven van de gemeentes, provincies, telefoonmaatschappijen, gasleveranciers ... Ze zijn te talrijk om allemaal op te noemen. Je bevraagt je het best rechtsreeks bij deze organisaties.

Veelgestelde vragen

Ik ben gepensioneerd. Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming te genieten?

Je hoeft zelf niets te doen. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van jouw pensioen en nemen contact met je op om je gezinsinkomen te kennen.

Sinds kort krijg ik een leefloon van het OCMW. Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming te genieten?

Je hoeft zelf niets te doen. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van het feit dat je een leefloon geniet. Je krijgt de verhoogde tegemoetkoming automatisch na drie opeenvolgende volle maanden leefloon.

Waarom heb ik niet langer recht op de verhoogde tegemoetkoming?

We houden rekening met alle veranderingen in jouw gezin en jouw inkomens. Elk jaar ontvangen we jouw inkomensgegevens van de belastingen en elk jaar gaan we na of jouw gezin nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Is dat niet het geval, dan wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming beëindigd.