Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een hogere terugbetaling van geneeskundige verzorging (consultatie huisarts, hospitalisaties, bepaalde geneesmiddelen, verpleegkundige verstrekkingen, …) en sociale voordelen voor mensen die een lager inkomen hebben.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming, moet je aan één van onderstaande criteria voldoen:

1. Je bent:

 • gepensioneerde met rustpensioen
 • rechthebbende op een overlevingspensioen
 • invalide met recht op een invaliditeitsuitkering
 • ambtenaar Openbare Dienst in disponibiliteit of militair in tijdelijke ambtsontheffing sinds minstens drie maanden
 • persoon in arbeidsongeschiktheid en/of gecontroleerde werkloze sinds drie opeenvolgende maanden
 • gehandicapte zonder financiële tegemoetkoming
 • eenoudergezin
 • zelfstandige met overbruggingsrecht
 • vluchteling uit Oekraïne met het statuut van tijdelijke bescherming
 • rechthebbende op THAB Duitstalige Gemeenschap (BUB)

Hoor je bij één van deze categorieën? Dan moet er een inkomstenonderzoek gebeuren om te bepalen of je in aanmerking komt voor het statuut van verhoogde tegemoetkoming. Je bruto belastbaar gezinsinkomen (De inkomsten waarmee rekening wordt gehouden zijn: de beroeps- de onroerende, de roerende en de diverse inkomens, met inbegrip van inkomens uit het buitenland) moeten lager liggen dan het door het RIZIV opgelegde grensbedrag. De actuele grensbedragen kan je terugvinden via deze link: Verhoogde tegemoetkoming: grensbedragen van de inkomsten - RIZIV (fgov.be)

In geval van feitelijke of wettelijke scheiding kan er eventueel gebruik gemaakt worden van de ‘gedeelde verblijfplaats’ bij co-ouderschap. De ouder van een kind, dat niet is ingeschreven als persoon ten laste bij deze ouder, maar wel persoon ten laste is in het gezin van de andere ouder, kan vragen om het grensbedrag inzake de verhoogde tegemoetkoming te verhogen indien dat kind een gedeelde verblijfplaats heeft met de betrokken ouder.

Op basis van een proactieve stroom, doorgestuurd door het RIZIV, contacteert het ziekenfonds ieder jaar de klanten die eventueel in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming. Voor de meeste categorieën wordt de verklaring op eer je automatisch toegestuurd na de wijziging van je statuut in je dossier, bv. gepensioneerde, invalide, …

2. Je krijgt:

 • een leefloon, toegekend door het OCMW sinds drie volledige ononderbroken maanden
 • een gedeeltelijke of volledige bijstand door het OCMW sinds drie volledige ononderbroken maanden
 • inkomensgarantie voor ouderen, toegekend door het Rijksdienst voor Pensioenen
 • een tegemoetkoming voor gehandicapten, het gaat om:

    - een inkomen vervangende tegemoetkoming
    - een integratietegemoetkoming
    - een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (uitgezonderd voor de THAB Duitstalige Gemeenschap)
    - ‘verlengde’ kinderbijslag, toegekend na de leeftijd van 25 jaar

Hier hoef je zelfs niets voor te doen. We weten wie aan deze voorwaarden voldoet en zij hebben automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Wij brengen je hiervan op de hoogte.

3. Je bent volle wees of NBMV

Ben je ingeschreven in de hoedanigheid van volle wees of Niet Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NBMV), dan geniet je vanaf de datum van je aansluiting bij ons ziekenfonds automatisch de verhoogde tegemoetkoming.

4. Je hebt als kind een beperking

Wanneer je als kind een fysieke of mentale ongeschiktheid van ten minste 66% of minstens vier punten in de eerste pijler van de medische erkenning verhoogde kinderbijslag hebt, krijg je automatisch het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Wij brengen je hiervan op de hoogte.

5. Je gezin heeft een laag inkomen

In dit geval moet je ons zelf contacteren. Wij analyseren dan je inkomsten en bekijken of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. 

Voordelen

Door de verhoogde tegemoetkoming heb je recht op:

Voordelen in de ziekte- en invalideitsverzekering Andere voordelen

1/ een hogere terugbetaling van geneesmiddelen en geneeskundige verzorging (consultaties, bezoeken, hospitalisaties, verpleegkundige verstrekkingen ...) en dus een vermindering van je remgeld

2/ aanspraak op de derdebetalersregeling (je zorgverlener rekent de tegemoetkoming rechtstreeks aan aan het ziekenfonds; jij betaalt enkel je persoonlijk aandeel)

3/ een lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten bij een opname in het ziekenhuis bij een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer + je moet geen ereloonsupplementen betalen

4/ recht op de sociale maximumfactuur: automatische terugbetaling maximumfactuur bij het bereiken van het door het RIZIV vastgelegde grensbedrag;

5/ lagere bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming voor wie op 1 januari van het voorafgaande jaar al recht had op de verhoogde tegemoetkoming.

6/ vrijstelling van de bijdrage ingezetene (als ingezetene betaal je geen sociale bijdragen via je arbeids- of vervangingsinkomen, maar bij een ziekenfonds)

1/ Attest dat recht geeft op een verminderingskaart voor openbaar vervoer, een korting op de NMBS-tarieven en ander openbaar vervoer

2/ Voordeeltarief voor de telefoon (boven 65 jaar)

3/ Lagere taks op huisvuil (niet in alle gemeenten)

4/ Kortingen op tarieven van provinciale- en gemeentebelastingen (in sommige regio's)

5/ Sociaal verwarmingsfonds (verwarmingstoelage)

6/ Gratis energiescan door energiesnoeiers (toont de mogelijkheden tot energiebesparing in je woning)

7/ Renteloze lening om energiebesparende investeringen uit te voeren in uw woning

Bovendien bestaan er tal van andere initiatieven van de gemeentes, provincies, telefoonmaatschappijen, gasleveranciers ... Ze zijn te talrijk om allemaal op te noemen. Je bevraagt je het best rechtsreeks bij deze organisaties.

Veelgestelde vragen

Ik ben gepensioneerd. Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming te genieten?

Je hoeft zelf niets te doen. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van jouw pensioen en nemen contact met je op om je gezinsinkomen te kennen.

Sinds kort krijg ik een leefloon van het OCMW. Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming te genieten?

Je hoeft zelf niets te doen. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van het feit dat je een leefloon geniet. Je krijgt de verhoogde tegemoetkoming automatisch na drie opeenvolgende volle maanden leefloon.

Waarom heb ik niet langer recht op de verhoogde tegemoetkoming?

We houden rekening met alle veranderingen in jouw gezin en jouw inkomens. Elk jaar ontvangen we jouw inkomensgegevens van de belastingen en elk jaar gaan we na of jouw gezin nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Is dat niet het geval, dan wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming beëindigd.