Disclaimer

Inhoud

Via deze website wil het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen correcte en actuele informatie verstrekken over haar diensten, voordelen, enz. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website? Mail naar info@nzvl.be.

Links

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

Intellectuele rechten

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.

De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je invult op deze website worden bewaard door het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar privacy@nzvl.be.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie op maat op jouw computer opslaan. Deze informatie wordt geleverd via een technologie die “cookie” wordt genoemd. Een cookie is een piepklein gegevenselement dat een website naar je browser kan sturen en dat dan op je harde schijf wordt bewaard zodat wij jou kunnen herkennen bij je volgende bezoek. Bij de meeste webbrowsers kan je cookies van je harde schijf wissen of alle cookies blokkeren, en kan je de browser zo instellen dat hij je waarschuwt wanneer je een cookie ontvangt. In de handleiding van jouw browser vind je meer informatie over deze functies.

Algemeen wedstrijdreglement

1. Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve de personeelsleden en de freelance medewerkers van de NZVL en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

2. De prijs wordt toegekend aan de deelnemer met een tijdig ingediend en volledig ingevuld wedstrijdformulier, met correct beantwoorde kennisvragen en het antwoord op de schiftingsvraag (indien deze gesteld wordt) dat zoveel mogelijk het juiste antwoord benadert. Een winnaar kan maximaal 1 prijs per wedstrijd winnen. Mocht bij toeval een bestaande winnaar - met eenzelfde e-mailadres, telefoonnummer of fysiek adres - opnieuw een prijs krijgen toegedeeld dan vervalt deze prijs en behoudt deze winnaar zijn eerste prijs. Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet toegekend.
De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.
De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij deze niet binnen de aangekondigde afhaalperiode afhaalt.

3. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting.

4. Door hun deelname aan de wedstrijd geven de winnaars stilzwijgend toestemming tot de publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaars op de communicatiekanalen en publicaties van NZVL.

5. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.
In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

6. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

7. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG). De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor direct marketing doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten. Zij kunnen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan overgemaakt worden. De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering van te vragen.

8. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

Voorwaarden NZVL-vriendenactie

•    Je bent meerderjarig
•    Jouw vriend(in) of familielid mag geen klant zijn van NZVL
•    Een telefonische afspraak komt niet in aanmerking voor deze actie. Er moet een persoonlijk gesprek plaatsgevonden hebben om een bon toegestuurd te krijgen. 
•    De gegevens van je vriend(in) moeten vóór de afspraak bezorgd worden en niet erna
•    Mensen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, worden 1 keer geteld
•    Personen ten laste van het NZVL kunnen niet aangeleverd worden, maar mogen ook deelnemen aan de actie (mits ze meerderjarig zijn).
•    Valse of onjuiste gegevens aanleveren leidt tot eliminatie van de deelname aan de actie
•    Je krijgt de bon toegestuurd pas nadat de afspraak met je vriend(in) heeft plaatsgevonden.
•    Per aangeleverd adres kan je een bon van € 20 voor bol.com ontvangen, met een maximum van 10 bonnen.

 

Facebook Wedstrijdreglement ‘win het boek GO ride’

Artikel 1: Organisatie

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen organiseert op haar Facebookpagina www.facebook.com/neutraalziekenfondsvlaanderen met als thema “win het boek GO Ride”. Deze wedstrijd begint op 07/02/2020 en eindigt op 02/03/2020.

De winnaar wordt gekozen op basis van de wedstrijdvraag – waarom zou jij kans willen maken op dit boek?

Artikel 2: Algemeen

De fotowedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. 

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen worden genomen. 

Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelname

De personeelsleden en gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn) van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en van de partner organisaties zijn,kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de Facebook-pagina van Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: www.facebook.com/Neutraalziekenfondsvlaanderen. Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten. 

Elke deelnemer mag slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. 

Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment geweigerd worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring  uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 5: Bepaling van de winnaars

De winnaars zijn diegene die door onze jury werden gekozen als leukste of meest originele reacties op de wedstrijdvraag.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden. 

Artikel 6: Prijs en bekendmaking

Het boek GO Ride dankzij uitgeverij Lannoo.

 

De naam van de winnaar wordt  bekend gemaakt op de Facebook-pagina van Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. De winnaar wordt gevraagd om zijn/haar adres en e-mailadres door te sturen via een privé bericht via Facebook. 

De winnaar heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de speler niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6. 

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. 

Artikel 7: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Artikel 8: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.