Werkhervatting

Mag je binnenkort opnieuw aan het werk?

Volledige hervatting

De werkhervatting kan volledig zijn. In dat geval moet je ons binnen de 8 dagen verwittigen door middel van het formulier werkhervatting dat je ontving bij het begin van de arbeidsongeschiktheid, vervolledigd door je werkgever of door de werkloosheidsdiensten.

Deeltijdse hervatting

Werken tijdens een arbeidsongeschiktheid, het kan !

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit kan je een gedeeltelijke beroepsactiviteit hervatten die verenigbaar is met uw gezondheidstoestand.

Hoe doe je dat ?

Het volstaat een aanvraag in te dienen bij de adviserende arts van je ziekenfonds, door middel van het officiële aanvraagformulier. Dit document moet in ons bezit zijn ten laatste de 1e werkdag vlak voor uw arbeidshervatting.

Indien je loontrekkende bent, hoef je niet te wachten op het akkoord van de adviserende arts om de activiteit aan te vatten. Ben je echter zelfstandige, dan is het voorafgaand akkoord van de adviserende arts verplicht.

Opgelet : indien we je aanvraag laattijdig ontvangen, word je beboet. De sanctie verschilt naargelang de indieningstermijn van de aanvraag.
Immers, ingeval de aanvraag wordt ingediend binnen de 14 dagen na de hervatting van de deeltijdse activiteit wordt een sanctie van 10 % toegepast op de uitkeringen die je worden toegewezen vanaf de eerste dag arbeidshervatting tot en met de dag van verzending van het formulier (poststempel als bewijs).
In geval van een vertraging van meer dan 14 dagen worden de uitkeringen niet meer uitbetaald vanaf de dag van de arbeidshervatting tot de dag waarop de beslissing van de adviserende arts van toepassing wordt.  

Wat houdt dit in voor jou ?

Indien je loontrekkende was worden uw uitkeringen verminderd in verhouding met het aantal gepresteerde uren tot het aantal uren tewerktstelling vóór de arbeidsongeschiktheid. Deze verhouding geeft het percentage aan waarmee de uitkering wordt verminderd.

Was je zelfstandige, dan variëren de maximumduur van de toelating en de financiële impact naargelang de mogelijke volledige re-integratie :

  • Hervat u gedeeltelijk een activiteit met het oog op een volledige re-integratie, dan zal de toelating 6 maanden betreffen, die twee keer met nog eens 6 maanden verlengd kunnen worden, dus een maximum van 18 maanden. Uw uitkeringen worden de eerste 6 maanden niet verminderd. Maar vanaf de 1e dag van de 7e maand en tot het einde van uw akkoord worden ze met 10 % verminderd.
  • Hervat je gedeeltelijk een activiteit, maar is een volledige re-integratie niet meer mogelijk ? Dan is er geen beperkingsvoorwaarde in de tijd. De adviserende arts zal de duur van de toelating bepalen. In dit geval worden de uitkeringen de eerste 6 maanden evenmin verminderd en wordt er 10 % afgehouden vanaf de 1e dag van de 7e maand. Echter, deze vermindering van 10 % wordt toegepast tot 31/12 van het derde jaar dat volgt op het jaar van aanvang van het akkoord. Vanaf de 1e dag van het 4e jaar worden de uitkeringen geschrapt of verminderd op grond van de cumulregel van de toegelaten inkomens.

Wat indien je deze gedeeltelijke activiteit wil beëindigen ?

Er zijn vier mogelijkheden :

  • Je hervat een voltijdse activiteit gedurende je eerste jaar arbeidsongeschiktheid. In dat geval, indien je de arbeid hervat aan het einde van een periode die is gedekt door een medisch attest, wordt het akkoord automatisch afgesloten. Maar indien je de arbeid hervat voor het einde van de periode die wordt gedekt door uw medisch attest moet je het naar behoren ingevuld en door je werkgever ondertekend attest van arbeidshervatting aan uw ziekenfonds bezorgen. Aan de hand van dit attest kan jouw dossier worden afgesloten.
  • Je bent als invalide erkend en je hervat de arbeid voltijds : het attest van arbeidshervatting is verplicht om je dossier af te sluiten.
  • Je kunt je deeltijdse activiteit tijdelijk niet uitvoeren. In dat geval dien je een document bijlage 3 in te vullen en ons zo spoedig mogelijk te bezorgen, samen met de prestatieverklaring van de werkgever (Bijlage 2).
  • Je kunt je deeltijdse activiteit niet meer uitvoeren vanwege een verergering van uw gezondheidstoestand. Je dient het attest van stopzetting van de deeltijdse activiteit dus zelf naar behoren in te vullen en te ondertekenen (Bijlage 3).

Wil u graag een deeltijdse activiteit hervatten, maar hebt u nog vragen ?
Aarzel niet uw ziekenfonds te contacteren.

 


Wat moet je doen?

Vraag het aanvraagformulier voor het uitoefenen van een activiteit of vrijwilligerswerk (bijlage 2) aan bij de dienst arbeidsongeschiktheid. Dit ingevulde formulier moet je voor de begindatum van je activiteit aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds bezorgen (poststempel geldt als bewijs). Zelfstandigen mogen pas hervatten na akkoord van de adviserend geneesheer.


Ga je terug aan het werk maar herval je opnieuw door dezelfde aandoening?

Bezorg ons een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 48u!

Wanneer spreken we van herval?

  • binnen 14 dagen na een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan een jaar;
  • binnen 3 maanden wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was.

Opgelet! In geval van laattijdige aangifte wordt een sanctie van 10% toegepast op je uitkeringen.


Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?