Werkhervatting

Mag je binnenkort opnieuw aan het werk?

Volledige werkhervatting

De werkhervatting kan volledig zijn. 

 


Ga je terug aan het werk maar herval je opnieuw door dezelfde aandoening?

Bezorg ons een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid -Vertrouwelijk binnen de 7 kalenderdagen!

Wanneer spreken we van herval?

 • binnen 14 dagen na een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan een jaar;
 • binnen 3 maanden wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was.

Opgelet! In geval van laattijdige aangifte wordt een sanctie van 10% toegepast op je uitkeringen.

 


Deeltijdse werkhervatting (= progressieve tewerkstelling)

Werken tijdens een arbeidsongeschiktheid, het kan !

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit kan je een gedeeltelijke beroepsactiviteit hervatten die verenigbaar is met je gezondheidstoestand.

Hoe doe je dat ?

Het volstaat een aanvraag in te dienen bij de adviserende arts van je ziekenfonds, door middel van het aanvraagformulier voor het uitoefenen van een activiteit of vrijwilligerswerk. Dit document moet in ons bezit zijn ten laatste de 1e werkdag vlak voor je arbeidshervatting

Indien je loontrekkende bent, hoef je niet te wachten op het akkoord van de adviserende arts om de activiteit aan te vatten. Ben je echter zelfstandige, dan is het voorafgaand akkoord van de adviserende arts verplicht.

Opgelet : indien we je aanvraag laattijdig ontvangen, word je beboet. De sanctie verschilt naargelang de indieningstermijn van de aanvraag.
Immers, ingeval de aanvraag wordt ingediend binnen de 14 dagen na de hervatting van de deeltijdse activiteit wordt een sanctie van 10 % toegepast op de uitkeringen die je worden toegewezen vanaf de eerste dag arbeidshervatting tot en met de dag van verzending van het formulier (poststempel als bewijs).
In geval van een vertraging van meer dan 14 dagen worden de uitkeringen niet meer uitbetaald vanaf de dag van de arbeidshervatting tot de dag waarop de beslissing van de adviserende arts van toepassing wordt.  

Wat houdt dit in voor jou ?

 • Indien je een toegelaten activiteit als loontrekkende aanvangt, dan worden de uitkeringen verminderd in verhouding met het aantal gepresteerde uren tot het aantal gepresteerde uren van een voltijdse tewerkstelling. Deze verhouding geeft het percentage aan waarmee de uitkering wordt verminderd.
  Indien je 20 procent of minder werkt t.o.v. de voltijdse tewerkstelling, dan zal de uitkering niet verminderd worden.
  Indien je meer dan 20 procent werkt t.o.v. de voltijdse tewerkstelling, dan zal de uitkering verminderd worden volgens het percentage dat de 20% vrijstelling overschrijdt (bijvoorbeeld: je start progressief 19/38 = 50% - 20% vrijstelling = vermindering uitkering met 30%)
 • Indien je een toegelaten activiteit aanvangt buiten het normale arbeidscircuit, in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of ‘maatwerkbedrijf’, dan zal de uitkering niet verminderd worden.
 • Indien je een toegelaten activiteit aanvangt als onthaalouder, dan zal de uitkering tijdens het eerste jaar met 25% verminderd worden en vanaf het tweede jaar met 50%.
 • Indien je als loontrekkende een toegelaten activiteit als zelfstandig bijberoep aanvangt dan worden de uitkeringen als volgt verminderd:
  • De eerste 6 maanden worden de uitkeringen niet verminderd.
  • Vanaf de eerste dag van de zevende maand tot 31 december van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin de activiteit is aangevat, wordt de uitkering met 10% verminderd.
  • Vanaf de eerste dag van het vierde jaar worden de uitkeringen geschrapt of verminderd op grond van de cumulregel van de toegelaten inkomens.
 • Indien je als zelfstandige in hoofdberoep een toegelaten activiteit aanvangt, dan varieert de maximumduur van de toelating en de financiële impact naargelang de mogelijke volledige re-integratie :
  • Hervat je gedeeltelijk een activiteit met het oog op een volledige re-integratie, dan zal je een toelating van 6 maanden ontvangen, die nog eens twee keer met 6 maanden verlengd kan worden, dus een maximum van 18 maanden.
  • Hervat je gedeeltelijk een activiteit, maar is een volledige re-integratie niet meer mogelijk ? Dan is er geen beperkingsvoorwaarde in de tijd. De adviserende arts zal de duur van de toelating bepalen.
  • De uitkeringen worden verminderd zoals hierboven beschreven onder het punt ‘toegelaten activiteit als zelfstandig bijberoep’

Wat indien je deze gedeeltelijke activiteit wil beëindigen ?

Er zijn vier mogelijkheden :

 • Je hervat een voltijdse activiteit gedurende je eerste jaar arbeidsongeschiktheid. In dat geval, indien je de arbeid hervat aan het einde van een periode die is gedekt door een medisch attest, wordt het akkoord automatisch afgesloten. Maar indien je de arbeid hervat voor het einde van de periode die wordt gedekt door uw medisch attest moet je het naar behoren ingevuld en door je werkgever ondertekend attest van arbeidshervatting aan uw ziekenfonds bezorgen. Aan de hand van dit attest kan jouw dossier worden afgesloten.
 • Je bent als invalide erkend en je hervat de arbeid voltijds : het attest van arbeidshervatting is verplicht om je dossier af te sluiten.
 • Je kunt je deeltijdse activiteit tijdelijk niet uitvoeren. In dat geval dien je een document bijlage 3 in te vullen en ons zo spoedig mogelijk te bezorgen, samen met de prestatieverklaring van de werkgever.
 • Je kunt je deeltijdse activiteit niet meer uitvoeren vanwege een verergering van uw gezondheidstoestand. Je dient het attest van stopzetting van de deeltijdse activiteit dus zelf in te vullen en te ondertekenen (document bijlage 3).

Wat moet je doen?

Het aanvraagformulier voor het uitoefenen van een activiteit of vrijwilligerswerk kan je terugvinden bij de formulieren op onze website. Dit ingevulde formulier moet je voor de begindatum van je activiteit aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds bezorgen (poststempel geldt als bewijs). Zelfstandigen mogen pas hervatten na akkoord van de adviserend geneesheer.

Wil je graag een deeltijdse activiteit hervatten, maar heb je nog vragen?
Aarzel niet je ziekenfonds te contacteren.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?