Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

Doel van deze privacyverklaring?

In het kader van rekrutering en solliciteren worden persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens worden verzameld om je op de hoogte te houden van rekrutering of om, bij sollicitatie, jouw kandidatuur te verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing voor alle sollicitanten voor een job (‘u’)

Deze privacyverklaring is niet van toepassing voor zelfstandige contractanten of wie dan ook wordt gevraagd om bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) te werken op om ‘t even welke andere basis dan een arbeidsovereenkomst.

We komen in het bezit van uw persoonsgegevens langs volgende wegen:

 • U deelt ze ons mee wanneer u voor een job solliciteert.
 • Van de persoon die uw sollicitatie voor de job heeft aanbevolen.
 • Uit andere beschikbare bronnen zoals beroepsregisters; online of traditionele media; openbaar toegankelijke bronnen.

Welke gegevens verzamelen we over je wanneer je solliciteert bij het NZVL?

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal ...)
 • samenstelling van het gezin
 • vrijetijdsbesteding en interesses
 • gegevens over opleiding en vorming (zoals diploma's, rijbewijs, ...)
 • beroep en betrekking
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn
 • Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wettelijke verplichting (bv. uittreksel strafregister)
 • Eventueel foto’s (bv. pasfoto)
 • Relevante gegevens en persoonskenmerken voor de selectie van bepaalde functies / profielen waarvoor het NZVL samenwerkt met een extern assessor (Bron: Extern assessor).

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Rekruteringsgegevens worden, mits jouw toestemming, bewaard om je informatie met betrekking tot nieuwe vacatures te kunnen sturen of je uit te nodigen voor rekruteringsevents.

In het kader van sollicitaties bewaren we bepaalde persoonsgegevens om:

 • met je contact op te kunnen nemen in kader van het sollicitatieproces.
 • het opvolgen van jouw sollicitatie en het selectieproces
 • om correct te kunnen oordelen of je over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om de functie uit te oefenen waarvoor je solliciteert. Om hier een correct beeld van te schetsen kan het NZVL vragen om bepaalde documenten voor te leggen die dit mogelijk bewijzen.
 • de toepassing van een wettelijke verplichting

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

We delen uw persoonsgegevens intern enkel met hiertoe gemachtigde medewerkers. Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties, met uitzondering van een extern assessor waarmee het NZVL desgevallend samenwerkt o.b.v. een overeenkomst. In dat geval wordt je hiervan op de hoogte gebracht.

Met deze derden maakt het NZVL de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Het NZVL bewaart de gegevens voor zo lang nodig is in het kader van jouw sollicitatie. Mits jouw toestemming worden jouw gegevens maximum 2 jaar bewaard in onze wervingsreserve.

Hoe zorgen wij voor de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van je persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

We hebben er alles aan gedaan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en -services die persoonsgegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmaking van onze medewerkers en vertrouwelijkheidsclausules in hun contracten. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het NZVL nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van ons rechtmatig belang of op grond van algemeen belang. Wij stoppen met verwerken tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische acties.

​​​​​​​Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

​​​​​​​Recht om klacht in te dienen

Als je op enig moment meent dat wij een inbreuk maken op uw privacy, heb je het

recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0) 2 274 48 00
​​​​​​​
e- mail: contact@apd-gba.be.

Contact

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Neem dan contact op via privacy@nzvl.be