Ziekenfondsverkiezingen 2022

De wet van 6 augustus 1990 verplicht de ziekenfondsen iedere zes jaar hun besturen te vernieuwen. De leden krijgen hierdoor de kans om actief betrokken te worden bij het beleid van het ziekenfonds of hun afgevaardigden aan te duiden voor de nieuwe Algemene Vergadering van het ziekenfonds. Deze verkiezingen worden bij alle ziekenfondsen in het voorjaar 2022 ingericht.

Wat betekent dit concreet?
Je krijgt - onder bepaalde voorwaarden - de mogelijkheid om jouw kandidatuur te stellen voor de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering is in feite het parlement van het ziekenfonds: zij is o.m. bevoegd voor de goedkeuring of de wijziging van de statuten, moet zich uitspreken over de begroting en de jaarrekeningen en duidt de bestuurders aan die het bestuur zullen moeten verzekeren, alsook de vertegenwoordigers voor de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen en de (Verzekerings)Maatschappijen van Onderlinge Bijstand.

Wie kan zich kandidaat stellen?
De statuten van het NZVL bepalen de volgende voorwaarden om verkiesbaar te zijn:
a) bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (235) ingeschreven zijn als gerechtigde of persoon ten laste;
b) meerderjarig of ontvoogd zijn;
c) in regel zijn met de ziekenfondsbijdragen (voor een persoon ten laste geldt deze voorwaarde voor de titularis waarbij deze persoon ten laste is ingeschreven);
d) niet ontzet zijn uit de burgerrechten;
e) sedert tenminste twee jaren aangesloten zijn bij het ziekenfonds voor de verkiezingsdatum;
f) geen bezoldigd personeelslid zijn van het ziekenfonds, niet samenwonend of gehuwd zijn met een bezoldigd personeelslid of hiervan ook geen familielid zijn tot de eerste graad;
g) behoudens bruggepensioneerden, niet ontslagen zijn als personeelslid van het ziekenfonds.

Hoe jouw kandidatuur stellen?
Je kandidatuur, vergezeld van een groene ziekenfondsklever, moet per aangetekend schrijven gericht worden aan de voorzitter: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, de heer Marc De Moor, Statieplein 12 te 9300 Aalst.
Uiterste datum voor de indiening van uw kandidatuur (de poststempel geldt als bewijs): 30 november 2021.
De verkiezingsdatum, de stemprocedure en de lijst met de kandidaten die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, zullen je uiterlijk op 1 maart 2022 worden meegedeeld.

Voor meer informatie of een uittreksel uit de statuten betreffende deze verkiezings-procedure, kan je terecht bij De Heer Wim Van Hecke, Algemeen directeur via wimvanhecke@nzvl.be

 

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?