Pleegouderverlof

Pleegouderverlof kan je opnemen als je als pleegouder wordt aangesteld om één of meerdere minderjarige kinderen op te vangen in het kader van langdurige pleegzorg.

Hoe lang duurt je pleegouderverlof?

Het pleegouderverlof bestaat uit twee delen:

  • een basisrecht van maximaal zes weken, toegekend aan elk van de adoptieouders (acht weken bij meerdere kinderen),
  • drie bijkomende weken, vrij te verdelen onder de adoptieouders.

De duur verdubbelt als je pleegkind een handicap heeft:

  • twaalf basisweken (14 weken bij meerdere kinderen),
  • vier bijkomende weken, vrij te verdelen onder de adoptieouders.

Je kan het pleegouderverlof ten vroegste opnemen vanaf de dag volgend op de dag waarop je je pleegkind inschrijft in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, als deel uitmakend van je gezin. Je moet het verlof ten laatste starten binnen de 12 maanden na die inschrijving.

Het verlof eindigt vervroegd als de pleegopvang wordt stopgezet, als het kind of de ouder overlijdt of het gezin verlaat, of als de ouder niet langer onder arbeidsovereenkomst staat.

Hoe vraag je het aan?

Bezorg ons het formulier pleegouderverlof samen met de nodige documenten.

Download het aanvraagformulier voor loontrekkende

Download het aanvraagformulier voor zelfstandige

Welke vergoeding krijg je?

Voor loontrekkenden

De eerste drie dagen van de periode zijn ten laste van je werkgever. De rest van de periode ontvang je een uitkering aan 82% van je begrensd brutoloon. Werklozen komen niet in aanmerking.
Voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV.

Voor zelfstandigen

Je krijgt een forfaitaire uitkering voor elke week van het verlof (voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV).