Wat Verandert er vanaf 1 juli 2023?

juli
Nieuws

Wat verandert er vanaf 1 juli 2023?

Recht op sociaal tarief bij energieprijzen komt te vervallen

Personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen hebben een tijdelijk recht gekregen van de regering op sociaal tarief. Vanaf 1 juli 2023 zal dit stopgezet worden, dit houdt concreet in dat het recht op sociaal tarief komt te vervallen en zal uw leverancier voor gas en elektriciteit zijn goedkoopste tarief voorstellen. Wij raden aan om deze prijzen goed op voorhand te vergelijken met prijzen van andere leveranciers om verrassingen te vermijden.

Je recht op sociaal tarief blijft indien je:

  • Leefloon ontvangt van het OCMW
  • Een tegemoetkoming ontvangt voor personen met een handicap
  • Een uitkering ontvangt van de Federale Pensioendienst
  • Een zorgbudget ontvangt voor ouderen in zorgnood
  • Een zorgtoeslag ontvangt voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Indien je in één of meer van bovenstaande categorieën valt zal het sociaal tarief automatisch toegepast worden dankzij digitale gegevensuitwisseling tussen de sociale instellingen en jouw energieleverancier.

Stijging van minimumpensioenen en reeks uitkeringen

Een reeks uitkeringen wordt verhoogd vanaf 1 juli vanwege de indexering en het regeerakkoord over de welzijnsenveloppe.

De bedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), voor 65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken, stijgen vanaf 1 juli met 2 procent. De Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de Integratietegemoetkoming voor mensen met een handicap stijgen beide met zowat 2 procent.

Het minimumpensioen stijgt vanaf 1 juli eveneens met 2 procent, meldt het kabinet van minister van Pensioenen Karine Lalieux. Dat komt overeen met een stijging met 32,74 euro bruto per maand voor een alleenstaande en met 40,91 euro voor een huishouden. De invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers stijgen met 2,5 procent.

Volledig werklozen zien hun minimale uitkering stijgen met 1,3 procent of 21,45 euro bruto per maand voor gezinshoofden en 17,38 euro voor alleenstaanden, blijkt uit berekeningen van de christelijke vakbond. De minimumuitkeringen voor tijdelijke werkloosheid stijgen met 3,5 procent.

Ook de werkbonus, de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor werknemers met een laag loon, wordt verhoogd vanaf juli. De aanpassing hangt af van de loonschaal: het maximale bedrag van de werkbonus voor bedienden met een refertemaandloon kleiner of gelijk aan 2.013,64 euro wordt bijvoorbeeld opgetrokken tot 262,16 euro.

Uitkeringen voor ouderschapsverlof stijgen eveneens: alleenstaande ouders die voor een kind zorgen zien hun uitkeringen stijgen met 1,2 procent, net als ouders die genieten van 1/5e tijdskrediet om voor een kind te zorgen.

De minimumuitkeringen in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten stijgen met 2 procent. De minimumbedragen van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen tot slot, stijgen met 2,5 procent voor reguliere werknemers die gezinshoofd zijn en met 2 procent voor alle andere categorieën.

Defibrillator verplicht bij alle voetbalclubs in Vlaanderen

Vanaf 1 juli moeten alle voetbalclubs een automatisch externe defibrillator (AED) ter beschikking hebben op hun voetbalterreinen. Volgens Voetbal Vlaanderen heeft veruit de meerderheid van de clubs al een AED-toestel. De verplichting komt er om de laatste twijfelaars – naar schatting zo’n 120 van de ongeveer 1.200 clubs – over de streep te trekken.

De verplichting geldt vanaf de start van het voetbalseizoen op 1 juli 2023 en wordt opgenomen in de criteria van de terreinkeuringen. Clubs kunnen een tegemoetkoming krijgen van 500 euro wanneer ze via Voetbal Vlaanderen een AED-toestel aankopen. De federatie helpt ook om de bijbehorende opleidingen te geven aan de clubs.

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sterven in ons land jaarlijks ongeveer 10 sporters jonger dan 25 door hartfalen. Door tijdig in te grijpen met een AED-toestel verhoog je de overlevingskans tot wel 70 procent.

Riziv betaalt thuiszorg bij chemo en langdurig antibioticagebruik terug

Patiënten kunnen vanaf 1 juli hun langdurige intraveneuze antibioticabehandeling of chemotherapie thuis toegediend krijgen, zonder extra kosten. Ze krijgen zo de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te blijven tijdens hun behandeling.

Concreet kunnen patiënten na twee behandelingen in het ziekenhuis ervoor kiezen de rest van de behandeling thuis voort te zetten. Mogelijk kan de patiënt op die manier ook aan het werk blijven. “Thuis” kan ook bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, herstelverblijf of voorziening voor personen met een handicap zijn.

Zo’n thuisbehandeling moet gebeuren in overleg met een gespecialiseerde arts en in nauw overleg met de huisarts van de patiënt. Het zorgteam van het ziekenhuis coördineert de thuishospitalisatie en verduidelijkt wie welke taken en verantwoordelijkheden opneemt. De patiënt behoudt altijd het recht om in het ziekenhuis behandeld te worden.

Sensor voor bepaalde patiënten met diabetes type 2 wordt gratis

De sensor voor patiënten met diabetes type 2 die drie keer per dag insuline moeten krijgen, wordt vanaf 1 juli volledig terugbetaald. Het gaat volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om 18.900 volwassenen en kinderen.

Met een sensor – een soort pleister met een klein naaldje – kunnen patiënten continu hun suikerspiegel meten, waardoor bloed prikken niet langer nodig is. Maar goedkoop is dat met 920 euro per jaar niet. In 2021 werkten minder dan 2.000 mensen met diabetes type 2 met sensoren.

De sensoren verminderen het aantal hospitalisaties en zorgen dus voor minder absenteïsme op school of op het werk, verduidelijkt Vandenbroucke. Daarnaast verbetert het hun levenskwaliteit. De minister verwacht ook dat patiënten op termijn minder complicaties zullen ontwikkelen als gevolg van hun diabetes.

Individueel maatwerk gaat van start

Op 1 juli gaat individueel maatwerk van start, een maatregel die mensen met een arbeidshandicap vlotter aan de slag moet helpen in gewone bedrijven. Aanvragen kunnen vanaf maandag 3 juli ingediend worden via het WSE-loket, het e-loket van het departement Werk en Sociale Economie.

Van de 172.000 werkzoekenden in Vlaanderen heeft om en bij de 20 procent een problematiek van cognitieve, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard. Momenteel vinden die mensen met een arbeidsbeperking vooral werk in het collectief maatwerk, de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen. Om hen meer kansen te geven om ook aan de slag te gaan bij gewone bedrijven, heeft de Vlaamse regering het decreet individueel maatwerk uitgewerkt.

Dat decreet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidshandicap aan te trekken. Zo komt er naast de bestaande loonpremie, die werkgevers compenseert voor rendementsverlies, ook een begeleidingspremie. Die premie moet bedrijven ondersteunen wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De hoogte van de begeleidingspremie zal afhankelijk zijn van de mate waarin begeleiding noodzakelijk is.

Mannen moeten na seks met andere man vier maanden wachten om bloed te geven

Mannen die seks hebben met mannen kunnen vanaf 1 juli bloed geven na een wachttijd van vier maanden. Tot enkele jaren geleden mochten mannen die seks hebben met mannen, geen bloed geven. Dat moest het risico verkleinen dat patiënten besmet zouden raken met bloedoverdraagbare infectieziekten, zoals hiv. In 2017 kwam er een versoepeling, waarbij die mannen wel bloed mogen geven indien ze twaalf maanden lang geen seksuele betrekkingen met een man hebben gehad. Die wachttijd wordt nu ingekort tot vier maanden.

Rode Kruis Vlaanderen benadrukt dat die wachttijd niets te maken heeft met de geaardheid van de betrokkenen, maar wel met risicogedrag, en dat belangrijker dan het recht op bloed geven het recht van elke patiënt op het veiligst mogelijke bloed is.

In andere landen zijn er andere regels. In Nederland bijvoorbeeld is er ook een wachttijd van vier maanden voor mannen na het laatste seksuele contact met een andere man. Maar die wachttijd valt wel weg als zij “in een duurzame, monogame relatie van ten minste twaalf maanden” zitten”.