Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneesmiddelen en geneeskundige verzorging (consultaties, bezoeken, hospitalisaties, verpleegkundige verstrekkingen,...). 

De wijze waarop je ze verkrijgt echter, kan verschillen. Om het recht op de verhoogde tegemoetkoming te genieten, moet je aan één van onderstaande criteria voldoen:

1. Je bent:

 • Gepensioneerde
 • Invalide, ambtenaar Openbare Dienst sinds meer dan 1 jaar in disponibiliteit of militair wegens gezondheidsreden sedert meer dan 1 jaar uit je ambt ontheven
 • Weduwnaar/weduwe 
 • Gecontroleerde werkloze sinds ten minste één jaar
 • Eénoudergezin

Hoor je bij één van deze categorieën, dan kan de verklaring op eer ter controle van je gezinsinkomen vervolledigd worden. Deze verklaring op eer wordt in principe automatisch aan jou overgemaakt maar kan eveneens in één van onze kantoren bekomen worden.

2. Je geniet

 • Een leefloon van het OCMW sinds drie volle maanden
 • Van het OCMW een financiële tegemoetkoming gelijkgesteld aan een leefloon sinds drie volle maanden
 • Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • Een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) 
 • Eén van de talrijke uitkeringen voor mindervaliden

Hier hoef je niets te doen! Het ziekenfonds weet wie aan deze voorwaarden voldoet. Deze categorie van rechthebbenden heeft automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Wij brengen je hiervan op de hoogte.

 • Ben je ingeschreven in de hoedanigheid van volle wees of Niet Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NMBV) dan geniet je vanaf datum aansluiting automatisch de verhoogde tegemoetkoming.

3. Je hebt als kind een beperking
Wanneer je als kind een fysieke of mentale ongeschiktheid van ten minste 66% of minstens 4 punten in de 1ste pijler van de medische erkenning verhoogde kinderbijslag hebt, opent automatisch, zonder enige andere voorwaarde, het recht op de verhoogde tegemoetkoming.

4. Je gezin beschikt over een laag inkomen:
In tegenstelling tot de vorige categorieën van rechthebbenden, dien je zelf je ziekenfonds hiervoor te contacteren. Wij analyseren dan je inkomsten en bekijken of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Aarzel niet om ons te contacteren.


Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van de verhoogde tegemoetkoming?

In de ziekteverzekering geniet je via de verhoogde tegemoetkoming tevens de sociale maximumfactuur. Dit betekent dat jouw gezin nooit meer dan € 450 remgeld zal betalen. Daarnaast heb je recht op:

 • een verminderd tarief bij de NMBS;
 • een verminderd tarief bij De Lijn;
 • een tegemoetkoming van het verwarmingfonds.

Bovendien bestaan er tal van andere initiatieven van de gemeentes, provincies, telefoonmaatschappijen, gasleveranciers,... Ze zijn te talrijk om allemaal op te noemen. Je bevraagt je best rechtsreeks bij deze organisaties.

Ik ben gepensioneerd. Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming te genieten?

Je hoeft niets te doen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid brengt ons elektronisch op de hoogte van het feit dat je gepensioneerd bent. Wij contacteren je om je gezinsinkomen te kennen.

Sinds kort ontvang ik een leefloon van het OCMW. Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming te genieten?

Je hoeft niets te doen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid brengt ons elektronisch op de hoogte van het feit dat je een leefloon geniet. Het recht wordt je automatisch toegewezen na drie opeenvolgende volle maanden leefloon.

Hoe kan het ziekenfonds nagaan of mijn inkomensgegevens correct zijn?

Dankzij een gegevensuitwisseling tussen ons en de administratie van de belastingen kennen wij na verloop van tijd perfect je gezinsinkomens. Indien blijkt dat de informatie die je ons hebt verstrekt niet correct is, dienen we het verschil tussen het tarief van de normale tegemoetkoming en het vermeerderd tarief inzake de terugbetaling van je verzorging van jou terug te vorderen. Opgelet, dit kan soms om hoge bedragen gaan!

Waarom heb ik niet langer recht op de verhoogde tegemoetkoming?

We dienen rekening te houden met alle veranderingen in jouw gezin en jouw inkomens. Elk jaar ontvangen we jouw inkomensgegevens ook van de FOD Financiën. In ieder geval gaan we na of jouw gezin nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Is dit niet het geval, dan wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming beëindigd.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?