Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneesmiddelen en geneeskundige verzorging (consultaties, bezoeken, hospitalisaties, verpleegkundige verstrekkingen,...). 

De wijze waarop je ze verkrijgt echter, kan verschillen. Om het recht op de verhoogde tegemoetkoming te genieten, moet je aan één van onderstaande criteria voldoen:

1. Je bent:

 • rechthebbende op een rustpensioen
 • invalide met recht op een invaliditeitsuitkering
 • ambtenaar Openbare Dienst of militair sedert ten minste 3 maanden in disponibiliteit
 • rechthebbende op een overlevingspensioen (vanaf 01/01/2022)
 • arbeidsongeschikt of gecontroleerde werkloze sedert 3 opeenvolgende maanden (vanaf 01/07/2022). De periode van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen bij elkaar opgeteld worden om de duur van 3 maanden te bepalen
 • zelfstandige met overbruggingsrecht (vanaf 01/07/2022)
 • gehandicapte zonder financiële tegemoetkoming
 • éénoudergezin

Hoor je bij één van deze categorieën, dan kan de verklaring op eer ter controle van je gezinsinkomen vervolledigd worden. Deze verklaring op eer wordt in principe automatisch aan jou overgemaakt maar kan eveneens in één van onze kantoren bekomen worden.

2. Je geniet

 • Een leefloon van het OCMW sinds drie volle maanden
 • Van het OCMW een financiële tegemoetkoming gelijkgesteld aan een leefloon sinds drie volle maanden
 • Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • Een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) 
 • Eén van de talrijke uitkeringen voor mindervaliden

Hier hoef je niets te doen! Het ziekenfonds weet wie aan deze voorwaarden voldoet. Deze categorie van rechthebbenden heeft automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Wij brengen je hiervan op de hoogte.

 • Ben je ingeschreven in de hoedanigheid van volle wees of Niet Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NMBV) dan geniet je vanaf datum aansluiting automatisch de verhoogde tegemoetkoming.

3. Je hebt als kind een beperking
Wanneer je als kind een fysieke of mentale ongeschiktheid van ten minste 66% of minstens 4 punten in de 1ste pijler van de medische erkenning verhoogde kinderbijslag hebt, opent automatisch, zonder enige andere voorwaarde, het recht op de verhoogde tegemoetkoming.

4. Je gezin beschikt over een laag inkomen:
In tegenstelling tot de vorige categorieën van rechthebbenden, dien je zelf je ziekenfonds hiervoor te contacteren. Wij analyseren dan je inkomsten en bekijken of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Aarzel niet om ons te contacteren.


Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering?

 • Een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus een vermindering van de remgelden
 • Aanspraak maken op de derdebetalersregeling
 • Een lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten bij een opname in het ziekenhuis wanneer u kiest voor een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer, je zal dus ook geen ereloonsupplementen moeten betalen
 • Recht op de sociale maximumfactuur
 • Vermindering bijdrage zorgverzekering (Vlaamse Sociale Bescherming) (27 euro in plaats van 54 euro).
 • Vrijstelling bijdrage ingezetene.
 • Deze voordelen worden automatisch toegekend van zodra er recht is op verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Wat zijn de voordelen buiten de ziekte- en invaliditeitsverzekering?

 • Attest dat recht geeft op een verminderingskaart voor openbaar vervoer, een korting op de NMBS-tarieven en ander openbaar vervoer
 • Voordeeltarief voor de telefoon (boven 65 j)
 • Lagere taks op huisvuil (niet in alle gemeenten)
 • Kortingen op tarieven van provinciale- en gemeentebelastingen (in sommige regio's)
 • Sociaal verwarmingsfonds (verwarmingstoelage)
 • Gratis energiescan door energiesnoeiers (toont de mogelijkheden tot energiebesparing in je wonning)
 • Renteloze lening om energiebesparende investeringen uit te voeren in uw woning

Deze voordelen dienen door u aangevraagd te worden bij de desbetreffende instellingen.

Ik ben gepensioneerd. Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming te genieten?

Je hoeft niets te doen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid brengt ons elektronisch op de hoogte van het feit dat je gepensioneerd bent. Wij contacteren je om je gezinsinkomen te kennen.

Sinds kort ontvang ik een leefloon van het OCMW. Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming te genieten?

Je hoeft niets te doen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid brengt ons elektronisch op de hoogte van het feit dat je een leefloon geniet. Het recht wordt je automatisch toegewezen na drie opeenvolgende volle maanden leefloon.

Hoe kan het ziekenfonds nagaan of mijn inkomensgegevens correct zijn?

Dankzij een gegevensuitwisseling tussen ons en de administratie van de belastingen kennen wij na verloop van tijd perfect je gezinsinkomens. Indien blijkt dat de informatie die je ons hebt verstrekt niet correct is, dienen we het verschil tussen het tarief van de normale tegemoetkoming en het vermeerderd tarief inzake de terugbetaling van je verzorging van jou terug te vorderen. Opgelet, dit kan soms om hoge bedragen gaan!

Waarom heb ik niet langer recht op de verhoogde tegemoetkoming?

We dienen rekening te houden met alle veranderingen in jouw gezin en jouw inkomens. Elk jaar ontvangen we jouw inkomensgegevens ook van de FOD Financiën. In ieder geval gaan we na of jouw gezin nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Is dit niet het geval, dan wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming beëindigd.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?