Moederschapsrust

De ziekte-uitkering tijdens je moederschapsrust is afhankelijk van je statuut: loontrekkende werkneemster, werkloze of zelfstandige.

Loontrekkende werkneemsters en werklozen

Je hebt recht op 15 weken moederschapsrust. De periode is samengesteld als volgt:

 • 6 weken prenataal verlof (waarvan 5 weken na de bevalling genomen mogen worden = 1 week verplicht vóór de bevalling)
 • 9 weken postnataal verlof

In bepaalde situaties wordt dit verlof verlengd:

 • Geboorte van een meerling: 2 weken prenataal die na de bevalling genomen kunnen worden en 2 weken postnataal, dus 19 weken
 • Hospitalisatie van de baby gedurende meer dan zeven dagen onmiddellijk na de geboorte: verlenging van de postnatale rust, die overeenstemt met het aantal dagen ziekenhuisopname langer dan de eerste 7 dagen

Om ziekte-uitkeringen voor deze periode te ontvangen, moet je eerst een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgen aan het ziekenfonds, met daarop de begindatum van de moederschapsrust en de vermoedelijke datum van de bevalling.

Nadien ontvang je van het ziekenfonds een "inlichtingsblad uitkeringen luik gerechtigde". Het "inlichtingsblad uitkeringen luik werkgever en/of werkloosheid" wordt rechtstreeks bij de werkgever en/of het werkloosheidsbureau opgevraagd; de werkgever en/of werkloosheidsbureau dient het inlichtingsblad elektronisch aan te bieden.

Na ontvangst van al de nodige documenten wordt je dossier behandeld om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden. Voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV.

Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van je statuut:

Situatie

Eerste 30 dagen

Vanaf 31ste dag

Onder arbeidsovereenkomst

82 % van het niet-begrensde brutoloon

75 % van het begrensde brutoloon

Niet gebonden door een arbeidsovereenkomst

79,5 % van het begrensde referentieloon (werkloosheid)

 

 Bij werkhervatting moet je het formulier bewijs van arbeidshervatting laten vervolledigen en terugbezorgen.


Zelfstandigen

De zelfstandigen die voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden, hebben recht op een forfaitaire moederschapsuitkering (per week van stopzetting van de activiteit). De totale duur van de moederschapsrust is 12 weken (13 weken voor een meerling). Deze periode wordt als volgt samengesteld:

 • 1 week verplichte prenatale rust (de week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum).
 • 2 weken verplichte postnatale rust.
 • 9 facultatieve weken (10 weken in geval van een meerling) rust, waarvan maximum 2 weken opgenomen kunnen worden vóór de week verplichte prenatale rust. Bijzonder aan de regeling van de zelfstandigen is dat het mogelijk is:

  deze 9 weken te spreiden over 36 weken na de 2 weken postnatale rust. Hier dient de rust genomen te worden in volledige weken.
  OF
  deze 9 weken op te nemen in halftijdse moederschapsrust binnen een periode van 18 weken (of 20 weken in geval van een meerling).

De zelfstandige kan een verlenging van haar moederschapsrust vragen indien de baby gedurende meer dan 7 dagen vanaf de geboorte in het ziekenhuis moet blijven. De verlenging stemt overeen met het aantal weken hospitalisatie langer dan de eerste 7 dagen.

Om ziekte-uitkering voor deze periode te ontvangen, moet je eerst een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgen aan het ziekenfonds, met daarop de begindatum van de moederschapsrust en de vermoedelijke datum van de bevalling.

Nadien ontvang je formulieren met betrekking tot de opname van je gewenste weken moederschapsrust. Zelfstandige moeders ontvangen een forfaitair bedrag per opgenomen week.

Bij werkhervatting moet je het formulier bewijs van arbeidshervatting - zelfstandigen vervolledigen en terugbezorgen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?