Moederschapsrust

Je moederschapsuitkering is afhankelijk van je status: loontrekkende werkneemster, werkloze of zelfstandige.

Loontrekkende werkneemsters en werklozen

Deze vrouwen hebben recht op 15 weken moederschapsrust. De periode is samengesteld als volgt:

 • 6 weken prenataal verlof (waarvan 5 weken na de bevalling genomen mogen worden = 1 week verplicht vóór de bevalling)
 • 9 weken postnataal verlof

In bepaalde situaties wordt dit verlof verlengd:

 • Geboorte van een meerling: 2 weken prenataal die na de bevalling genomen kunnen worden en 2 weken postnataal, dus 19 weken
 • 1 week extra postnatale rust in geval van arbeidsongeschiktheid (vanwege ziekte of ongeval) tijdens de hele periode van prenatale rust
 • Hospitalisatie van de baby gedurende meer dan zeven dagen onmiddellijk na de geboorte: verlenging van de postnatale rust, die overeenstemt met het aantal dagen ziekenhuisopname hoger dan de eerste 7 dagen

Vroegtijdige bevalling

Indien je niet tijdig stopt met werken, kan de moederschapsrust minder dan vijftien weken bedragen. Kan je - omwille van de vroegtijdige bevalling - de verplichte week prenatale rust niet of onvolledig opnemen, ben je namelijk de niet-opgenomen dagen onherroepelijk kwijt.

Laattijdige bevalling

Vindt de geboorte later dan voorzien plaats en zijn de zes weken prenatale rust al opgenomen, wordt de duur van de prenatale rust verlengd tot de dag van de bevalling. Omdat men verplicht is negen weken postnatale rust te nemen, duurt de moederschapsrust in zulke situaties langer dan vijftien weken.

Wat moet je doen?

Om de vergoeding van deze periode te genieten, moeten de werkneemsters voldoen aan de voorwaarden van de ziekteverzekering en het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgen aan het ziekenfonds, met daarop de begindatum van de moederschapsrust en de vermoedelijke datum van de bevalling, indien deze nog niet heeft plaatsgehad.

Wat na de aanvraag?

Je ontvangt van het ziekenfonds een inlichtingsblad uitkeringen waarop je een deel zelf dient in te vullen (gedeelte gerechtigde) en een deel dient je werkgever in te vullen. Wanneer wij het inlichtingsblad uitkeringen (gedeelte werkgever EN gedeelte gerechtigde) ontvangen, zullen wij het dossier behandelen en uitbetalen.

Vergeet ons ook niet na de geboorte, de geboorteakte te bezorgen.

Bij werkhervatting, bezorg je ons het formulier werkhervatting, en dit uiterlijk 2 dagen na de hervatting.

Vergoeding

Voor de eerste 30 dagen moederschapsverlof ontvangt de werkneemster 82% van haar brutoloon, geëvalueerd in werkdagen, terwijl de werkloze 79,5% ontvangt van het gederfde loon dat in beschouwing werd genomen voor de werkloosheidsuitkering. Vanaf de 31ste dag gaat de moederschapsuitkering naar 75% van dit loon. In deze laatste situatie en voor de werklozen is de moederschapsuitkering beperkt.


Zelfstandigen

De zelfstandigen die voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden hebben recht op een forfaitaire moederschapsuitkering (per week van stopzetting van de activiteit). De totale duur van de moederschapsrust is 12 weken (13 weken voor een meerling). Deze periode wordt als volgt samengesteld:

 • 1 week verplichte prenatale rust (de week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum, met name de datum die werd bepaald door je gynaecoloog) en die niet overgedragen kan worden.
 • 2 weken verplichte postnatale rust.
 • 9 facultatieve weken (10 weken in geval van een meerling) rust, waarvan maximum 2 weken opgenomen kunnen worden vóór de week verplichte prenatale rust. Bijzonder aan de regeling van de zelfstandigen is dat het mogelijk is:

  deze 9 weken te spreiden over 36 weken na de 2 weken postnatale rust. Hier dient de rust genomen te worden in volledige weken.
  OF
  deze 9 weken op te nemen in halftijdse moederschapsrust binnen een periode van 18 weken (of 20 weken in geval van een meerling).

De zelfstandige kan een verlenging van haar moederschapsrust vragen indien de baby gedurende meer dan 7 dagen vanaf de geboorte in het ziekenhuis moet blijven. De verlenging overeenstemt met het aantal weken hospitalisatie hoger dan de eerste 7 dagen.

Wat moet je doen?

Het formulier getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgen waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat genoteerd en de begindatum van de moederschapsrust vermeld zijn.
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor moederschapsverlof bezorgen, met de planning van de gekozen weken van rust bezorgen. Vraag dit document aan.
Bij werkhervatting, bezorg je ons het formulier werkhervatting, en dit uiterlijk 2 dagen na de hervatting.

Vergoeding

Zelfstandige moeders ontvangen een forfaitair bedrag. Voor meer details, contacteer de dienst Arbeidsongeschiktheid.


Werkverwijdering

Ten gevolge moederschapsbescherming is werkverwijdering mogelijk indien de werkgever en de arbeidsgeneesheer een verklaring voorleggen aan de Adviserend Geneesheer van het ziekenfonds waaruit blijkt dat de normale werkzaamheden een specifiek risico inhouden en men aan de werkneemster geen passend werk kan aanbieden. De uitkeringen bij werkverwijdering worden aan 78,237% van het gederfde loon uitbetaald.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?