Maximumfactuur

Ziekenhuis, arts, verpleegkundige, … Welke zorgverstrekker je ook raadpleegt, je dient voor je verzorging een persoonlijk aandeel te betalen, het remgeld. Je ontvangt een getuigschrift dat je in het ziekenfonds moet afgeven (of het ziekenhuis, de arts, de verpleegkundige doet dat voor jou) om terugbetaald te worden. Het remgeld is het verschil tussen het wettelijk ereloon van de zorgverstrekker en de officiële terugbetaling door het ziekenfonds.
Na verloop van tijd kan al dat remgeld heel zwaar om dragen worden. Gelukkig is jouw ziekenfonds er om je te steunen door in dat geval de maximumfactuur toe te passen!

Wat is de maximumfactuur?

De maximumfactuur (of MAF) is een beschermingsmaatregel die de medische kosten jaarlijks beperkt tot een bepaald grensbedrag. Vanaf het ogenblik waarop de remgelden van de jaarlijkse medische kosten een bepaald grensbedrag bereiken, geniet je gezin de volledige terugbetaling van de remgelden die dit grensbedrag overschrijden.


Hoe passen we de maximumfactuur toe?

Om een terugbetaling van een gedeelte van het remgeld te genieten, onderzoeken wij volgende elementen:

 • De samenstelling van het gezin op 1 januari van het betrokken jaar (alle personen die op eenzelfde adres wonen, vormen samen een gezin in het kader van de MAF)
 • Jouw netto belastbaar inkomen en dat van het gezin in het derde jaar dat voorafgaat aan het MAF-jaar
 • Het bestaan van een 'sociale categorie' binnen het gezin (in grote lijnen kan men stellen dat zo goed als alle rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) hieronder vallen. Indien de 'code gerechtigde' op jouw kleefbriefje eindigt op '1', heb je recht op de RVV en bijgevolg ook op de sociale MAF (zie tabel).
 • Het beschouwen van chronische uitgaven voor je geneeskundige verzorging:
  - op basis van de remgelden die je tijdens de twee jaar voor de toepasiing van de maximumfactuur hebt opeengestapeld, en die hoger liggen dan € 450 voor elk jaar.
  - op basis van het 'statuut van persoon met een chronische ziekte' .
  Eén van deze twee voorwaarden maakt een vermindering van € 100 mogelijk, die van toepassing is op de grensbedragen uit de onderstaande tabel.

Opgelet! Elk jaar wordt de remgeldteller weer op nul gezet!


Welke remgelden komen in aanmerking voor de maximumfactuur?

De verstrekkingen die worden beschouwd voor de MAF zijn, meer bepaald:

 • Het remgeld van de raadplegingen, bezoeken en technische handelingen bij je arts, de handelingen verricht door de kinesitherapeut, tandarts, verpleegkundige, logopedist, enz.
 • De hospitalisatiekosten: remgeld in de prijs van de hospitalisatiedag (max. 12 maanden in een psychiatrisch ziekenhuis)
 • De geneesmiddelen A, B, C en de magistrale bereidingen
 • De afleveringsmarge voor implantaten
 • De enterale voeding voor kinderen jonger dan 19

Opgelet! Supplementen in geval van ziekenhuisopname (bv. voor een kamer of de erelonen) komen niet in aanmerking in de MAF.


Wat moet je doen?

Je hoeft zelf niets te doen! Zodra jouw gezin of een gedeelte ervan recht heeft op een terugbetaling van remgeld wordt dit automatisch door het ziekenfonds op jouw rekening gestort.
Indien wij niet over alle nodige informatie zouden beschikken om jouw recht te bepalen, zullen onze diensten jou contacteren om deze informatie alsnog te bekomen.

Indien jouw inkomen in de loop van een jaar aanzienlijk daalt (bv. ten gevolge van verlies van job), dan dien je ons zo snel mogelijk te verwittigen. Misschien geniet je in dat geval wel van een voordeliger recht!


Grensbedragen van toepassing op 01/01/2016

Grensbedragen gezin (bepaald volgens inkomens van de personen wonend op één adres op 01-01-2016)Grensbedrag remgeld
€ 0 > 17.879,74€ 450
€ 17.879,75 > 27.486,76€ 650
€ 27.486,77 > 37.093,81€ 1000
€ 37.093,82 > 46.300,54€ 1400
Vanaf € 46.300,55€ 1800
Grensbedrag remgeld
Sociale MAF (grensbedrag gezin of individueel)

Bepaald volgens de sociale categorie (RVV of niet), behalve voor sommige mindervaliden die een integratie-uitkering genieten

€ 450
Kinderen (individueel grensbedrag) < 19 jaar

Toegewezen zonder controle op de gezinsinkomens

€ 650

Opgelet! De grensbedragen voor MAF 'chronische zieken' en/of 'het statuut van personen met een chronische aandoening' zijn bovenstaande bedragen - € 100.
 

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?