Maximumfactuur

Ziekenhuis, arts, verpleegkundige, … Welke zorgverstrekker je ook raadpleegt, je dient voor je verzorging een persoonlijk aandeel te betalen, het remgeld. Je ontvangt een getuigschrift dat je in het ziekenfonds moet afgeven (of het ziekenhuis, de arts, de verpleegkundige doet dat voor jou) om terugbetaald te worden. Het remgeld is het verschil tussen het wettelijk ereloon van de zorgverstrekker en de officiële terugbetaling door het ziekenfonds.
Na verloop van tijd kan al dat remgeld heel zwaar om dragen worden. Gelukkig is jouw ziekenfonds er om je te steunen door in dat geval de maximumfactuur toe te passen!

Wat is de maximumfactuur?

De maximumfactuur (MAF) is een beschermingsmaatregel die de uitgaven voor geneeskundige verzorging van uw gezin, ouderen, gepensioneerden en chronisch zieken binnen de perken houdt.

Een groot deel van de medische kosten betaalt het ziekenfonds terug. Toch is er meestal een deel dat je zelf moet betalen, het remgeld. Als in de loop van het jaar de remgelden een maximumbedrag bereiken, dan betaalt je ziekenfonds de remgelden die daar later nog bijkomen volledig terug.

Niet alle remgelden van medische kosten komen in aanmerking voor de MAF. Contacteer ons voor meer info over je persoonlijk dossier.

 

Hoe en wanneer ontvang je je tussenkomst van de maximumfactuur?

Het ziekenfonds houdt de teller van uw medische kosten bij. Als je remgelden het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, dan betaalt het ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

Zodra het plafondbedrag bereikt is, hoef je geen remgeld meer te betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen bij de apotheker. Hetzelfde geldt voor je ziekenhuisfactuur. Bij overschrijding van het plafondbedrag zal het ziekenhuis de remgelden die meegerekend worden voor de teller van de MAF rechtstreeks verrekenen met het ziekenfonds. Opgelet: supplementen vallen niet onder de teller van de maximumfactuur en blijven dus ten laste van de patiënt.


Hoe passen we de maximumfactuur toe?

Om in aanmerking te komen, onderzoekt het ziekenfonds de volgende elementen:

 • De samenstelling van je gezin op 1 januari van het betrokken jaar (alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, vormen een gezin in de berekening van de maximumfactuur).
 • Het netto belastbaar inkomen van jou en dat van je gezin van 2 jaar geleden.
 • Het bestaan van een sociale categorie binnen het gezin. In grote lijnen kan men stellen dat zo goed als alle rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) hieronder vallen.
 • De chronische uitgaven voor je geneeskundige verzorging.

Opgelet! Elk jaar wordt de remgeldteller weer op nul gezet!


Welke remgelden komen in aanmerking voor de maximumfactuur?

De verstrekkingen die worden beschouwd voor de MAF zijn, meer bepaald:

 • Het remgeld van de raadplegingen, bezoeken en technische handelingen bij je arts, de handelingen verricht door de kinesitherapeut, tandarts, verpleegkundige, logopedist, enz.
 • De hospitalisatiekosten: remgeld in de prijs van de hospitalisatiedag (max. 12 maanden in een psychiatrisch ziekenhuis)
 • De geneesmiddelen A, B, C en de magistrale bereidingen
 • De afleveringsmarge voor implantaten
 • De enterale voeding voor kinderen jonger dan 19

Opgelet! Supplementen in geval van ziekenhuisopname (bv. voor een kamer of de erelonen) komen niet in aanmerking in de MAF.


Wat moet je doen?

Je hoeft zelf niets te doen! Zodra jouw gezin of een gedeelte ervan recht heeft op een terugbetaling van remgeld wordt dit automatisch door het ziekenfonds op jouw rekening gestort.
Indien wij niet over alle nodige informatie zouden beschikken om jouw recht te bepalen, zullen onze diensten jou contacteren om deze informatie alsnog te bekomen.

Indien jouw inkomen in de loop van een jaar aanzienlijk daalt (bv. ten gevolge van verlies van job), dan dien je ons zo snel mogelijk te verwittigen. Misschien geniet je in dat geval wel van een voordeliger recht!


Welke types MAF bestaan er?

 • De inkomens-MAF
  • Hiervoor komt iedereen in aanmerking. Bij dit type MAF is het plafondbedrag afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van je gezin.
 • De sociale MAF
  • Hiervoor komen bepaalde sociale categorieën in aanmerking, bv. recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, en ligt het plafondbedrag vast.
 • De MAF chronische zieken
  • Bij dit type MAF wordt er een verlaging van 108,24 euro (geïndexeerd 2021) op het grensbedrag toegepast indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden.
 • De MAF voor kinderen jonger dan 19 jaar
  • Dit type MAF is een extra bescherming voor kinderen en hier ligt het plafondbedrag vast.

Nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2022

InkomensschijvenMaximumbedragen
van € 0 tot € 11.120,00€ 250,00
van € 11.120,01 tot € 19.894,05€ 506,79
van € 19.894,06 tot € 30.583,38€ 732,03
van € 30.583,39 tot € 41.272,75€ 1.126,20
van € 41.272,76 tot € 51.516,72€ 1.576,68
vanaf € 51.516,73€ 2.027,16

Sociale MAF:

 • Deze categorie heeft automatisch recht op de MAF in de laagste inkomensschijf.
 • Het gaat over personen met het statuut RVV (recht op verhoogde tegemoetkoming)
 • Het inkomensonderzoek is hier eigenlijk al gebeurd, bij de toekenning van het RVV-statuut en het plafondbedrag voor 2022 ligt vast op 506,79 euro.

MAF voor kinderen:

 • Voor kinderen jonger dan 19 jaar is er een uitzondering.
 • Zij hebben een apart plafondbedrag dat in 2022 op 732,03 euro ligt.
 • Ze hebben een eigen MAF onafhankelijk van het gezinsinkomen.
Grensbedrag remgeld
Sociale MAF (grensbedrag gezin of individueel)

Bepaald volgens de sociale categorie (RVV of niet), behalve voor sommige mindervaliden die een integratie-uitkering genieten

€ 506,79
Kinderen (individueel grensbedrag) < 19 jaar

Toegewezen zonder controle op de gezinsinkomens

€ 732,03

Toekenning statuut persoon met chronische aandoening

Het ziekenfonds kent je dit statuut automatisch toe voor 2 jaar en kan vervolgens per jaar verlengd worden indien je voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • je totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019) en dit gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als je persoonlijk aandeel.
 • of indien je het forfait voor chronisch zieken geniet.

Het ziekenfonds kent je het statuut voor een langere periode toe (5 jaar) indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • je totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019), gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als je persoonlijk aandeel.
 • en je lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte

 

Opgelet! De grensbedragen voor MAF 'chronische zieken' en/of 'het statuut van personen met een chronische aandoening' zijn bovenstaande bedragen - € 100.
 

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?