Patient consent

Patient consent, de geïnformeerde toestemming waarmee je instemt met het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan je zorgverleners geeft om je gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en  de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van je persoonlijke levenssfeer.
Het zijn je gegevens en die worden beschermd. Je kan op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.


Waarom je toestemming geven?

In de loop van je leven raadpleeg je verschillende zorgverleners. Door je toestemming te geven, aanvaard je dat de personen die je behandelen informatie over je gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en je medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen je snellere zorg verlenen en voorkomen dat je onnodige onderzoeken moet ondergaan.


Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor je behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • resultaten van bloedonderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • vaccinatie- en medicatieschema’s
  • voorgeschreven en afgeleverde medicatie
  • informatie die bij je ontslag uit het ziekenhuis aan je behandelend arts werd meegedeeld
  • ...

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.


Wat zijn je rechten als patiënt?

  • Je kan op ieder ogenblik je toestemming intrekken.
  • Je kan bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot je gegevens.
  • Zelfs als je je toestemming hebt gegeven, kan je de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

De zorgverleners met wie je een zorg- of therapeutische relatie hebt met andere woorden degenen die je in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van je ziekenfonds en van je verzekeringsmaatschappij geen toegang tot je gegevens hebben.


Hoe registreer je de toestemming?

Als je instemt met het principe van het beveiligd delen van je gezondheidsgegevens, kan je je toestemming registreren met je elektronische identiteitskaart (eID):

Voor kinderen die geen elektronische identiteitskaart hebben (kids-ID met een PIN-code) en voor alle andere personen die niet over een eID beschikken, kunnen de zorgverleners je toestemming in je plaats registeren, als je daarom vraagt.


Meer informatie?

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?